Demo

سوابق حرفه ای و علمی

  • مشاور وزیر اقتصاد در حوزه مدیریت راهبردی
  • مجری طرح مدیریت راهبردی وزارت امور اقتصاد و دارایی شامل 22 معاونت و سازمان، بانک و بیمه زیرمجموعه وزارت اقتصاد
  • عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران (ایفیک)
  • مشارکت در بیش از 25 پروژه برنامه ریزی استراتژيک، مهندسی سازمان و سیاست پژوهی ملی
  • عضو هیات علمی مدعو دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران
  • دکتری مدیریت استراتژيک و دانش آموخته MBA

آخرین یادداشت ها

خدمات حرفه ای

به مدیریت استراتژيک متعارف اعتقادی ندارم و آن را کارا نمی دانم. در کنفرانس ها و سخنرانی ها و کلاس های مختلف توضیح داده ام که چرا دیگر روش متعارف مدیریت استراتژيک که در کتاب ها و کلاس ها تدریس می شود، نه ممکن است و نه مطلوب. هدف اصلی مدیریت استراتژيک، ایجاد تغییرات استراتژیک از طریق تصمیمات استراتژيک است که این تصمیمات در پروژه برنامه ریزی استراتژيک به شیوه ای که ما انجام می دهیم متولد نمی شوند. بنابراین ...

اصول و ارزش ها

زیباترین رنگ ها، رنگ خدا است. پس می کوشم زندگی ام رنگ خدا بگیرد، از طریق خودآگاهی، خودسازی، جهان آگاهی و جهان سازی و دوری از خودفریبی، خودخواهی، خوش خواهی. این کوشش باید صادقانه و مجدانه باشد و به تعالی بخشی به زندگی خودم و دیگران برای داشتن ارتباطی وزین، موزون و متوازن با خداوند، خویشتن، خانواده، جامعه و جهان منجر شود....

برقراری ارتباط

آدرس: تهران، میدان امام خمینی، باب همایون، وزارت امور اقتصادی و دارایی، طبقه پنجم
پست الکترونیکی رسمی: Lashkarbolooki@mefa.gov.ir
پست الکترونیکی شخصی: Mlashkar@gmail.com
Fax: +98 21 33 96 77 31

علایق

جستجوگری، تنوع خواهی، تازه جویی را می پسندم، دوست دارم سازمان های جدید، پروژه های جدید، انسان های جدید و غذاهای جدید را تجربه کنم. چرا که می دانم دانستن فقط با تحقیق به دست نمی آید بلکه در کنار تحقیق تجربه ورزی لازم است.

خبر نامه

برای عضویت در خبرنامه وب سایت و اطلاع داشتن از آخرین مطالب از طریق پست الکترونیکی، کافی است پست الکترونیکی خود را در فیلد زیر وارد کنید تا به عضویت در آمده و هر رزو از مطالب وب سایت ما بهره مند شوید